Реинженеринг на бизнес процеси

Запиши се

:

Минало събитие
Начало на обучението
22.01.2024
Край на обучението
24.12.2023
Продължителност
24 учебни часа

Бизнес процеси

Определения. Характеристики. Предизвикателства по жизнения цикъл на бизнес процесите. Три важни перспективи: на бизнеса, на информационните технологии, на добрите практики и ISO-стандартите за системи за управление на организациите.

Проектиране на бизнес процеси

Системи за управление на организацията – класически и процесен подход. Методи за анализ на бизнес процеси. Шест въпроса, на които трябва да отговорите. Проектиране на целите и проектиране на процесите, които ги постигат.

Практическа работа: Проектиране на бизнес процес

Реинженеринг на бизнес процеси

Реинженеринг на корпорацията и реинженеринг на бизнес процесите. Кога се налага реинженеринг на процесите? Еволюционна и революционна стратегия за реинженеринг на бизнес процеси.

Практическа работа: Анализ на бизнес процес за управление на заявки за услуги

Пряк път към проектирането и реинженеринга на процесите през бизнес модела на предприятието

Концепцията за бизнес модел. От дизайн или редизайн на предложение за стойност към клиентите, през дизайн на бизнес модел, който го произвежда и доставя, до проектиране на бизнес процесите, които го осъществяват.

Практическа работа: Реинженеринг на бизнес процеси в Business Rescue Services Ltd.

Адаптиране на генерични процеси от добри практики, ISO-стандарти за системи за управление и ИТ-системи

Адаптиране на процеси препоръчвани и изисквани от добри практики и ISO-стандарти за системи за управление, както и процеси вградени в информационни системи.

Ако решите да внедрите и сертифицирате Система за управление на организацията в съответствие с изисквания на ISO-стандарти: как успоредно с реинженеринга на бизнес процесите можете да разработите съществена част от системата.

Практическа работа: Water Heaters Inc. адаптира процес „Отчитане на услуги“ от ISO 20000-1 Системи за управление на ИТ услуги за да подобри обслужването на клиентите си

Проектиране на поведението на ролите в бизнес процес

Дизайн на поведение. Цикъл за създаване на навици. Дизайн на тригери, програми за поведение и награди.

Пример: Проектиране на поведението на търговския екип на Business Rescue Services Ltd.

Практическа работа: Дизайн на поведение

Документиране на бизнес процеси

Документиране на процеси в стила на ISO. Какво трябва да съдържа документът на бизнес процеса – минимални изисквания. Вербално и графично представяне на процес.

Практическа работа: Документиране на процес

Моделиране и управление на бизнес процеси

Нива на моделиране и управление: бизнес модел, дейности и инстанции на дейности; процеси и инстанции на процеси; задачи и инстанции на задачи. Проектиране на ключови показатели за процес. Внедряване на бизнес процеси. Управление на бизнес процеси.

Упражнение: Проектиране на KPI за процес

Инструменти за моделиране на бизнес процеси

Отвореният стандарт BPMN (Business Process Model and Notation). Основни елементи на BPMN. Софтуер за моделиране на бизнес процеси. Примери на бизнес процеси, моделирани с BPMN.

Упражнение: Моделиране на бизнес процеси с BPMN

Запиши се

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи. Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат

Често задавани въпроси

Цена на обучението

Цена Онлайн

916 лв.

Цена с ДДС

Избери план

Цена Присъствено

1056 лв.

Цена с ДДС

Избери план

Обучение на екип

За вътрешнофирмено обучение на група до 15 души

5280 лв.

Цена с ДДС

Избери план
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Реинженеринг на бизнес процеси

Запиши се

:

Минало събитие