Управление на риска

:

Минало събитие
Начало на обучението
28.02.2024
Край на обучението
29.02.2024
Продължителност
6 часа
Управление на риска

В съвременната епоха управлението на риска(УР) става ключов фактор при  управлението на разнообразни видове системи в най-различни области на функциониране.
При това УР има отношение както към дългосрочните (стратегическите), така и средносрочните (тактическите) и краткосрочните (оперативно-линейните) аспекти на функциониране на тези системи.
Като едно доказателство в  подкрепа на тезата за актуалността и важността на тази тема е фактът, че международната организация по стандартизация (IОS) публикува нов стандарт ISO 31000:2018 Управление на риска. Принципи и ръководство (Risk management - Principles and guidelines). Също така в последния вариант на ISO 9001:2015 e акцентирано върху управлението на „Риск и възможности“. Основна цел на дадения семинар е да се представи практически ориентирана обща методология по създаване на системи по УР в наши организации и институции.

 

Платформите „Здрав разум” и „Управление на риска” – общо и особено За ефективно управление в условията на съвременното общество абсолютно необходими са инструментите и уменията за системно мислене и действие - точен език, логика, мярка, навици за размисъл, творчески сопособности за формиране на алтернативи, както и умения за проекция, т.е. за прогнозиране на бъдещето. В реалния живот, обаче, отделният човек няма време да прави сложни умозаключения по всички заобикалящи го въпроси и срещащи  го проблеми. Затова той се  ползва от т.нар. здрав разум. Здравият разум може да не създава брилянтни решения, но предпазва от най-лошото. Негови основни инструменти са традицията, проверената практика, умереното желание и стремеж. В специфичните условия на турбулентност, опасности и криза, а също така на нова и неопределена ситуация, особено когато става дума за организации и институции, здравият разум се оказва недостатъчен. Именно тук влиза в действие това, което наричаме „Управление на риска”. Къде и в какво си приличат тези две платформи – тази на „Здравия разум” и тази на „Управлението на риска”? От самото начало ще подчертаем ключовата им характеристика – тяхна основна цел е не търсенето на максимална полза, а постигането на минимум вреда. В това отношение те си приличат до голяма степен със здравия разум, но отличието е в инструментариума за постигането на тази цел.

Управление на риска

Умения, които ще придобиеш

Да могат да анализират рискови ситуации

Да могат предварително да прогнозират вероятен риск

Да разработват мероприятия за избягване на риска

Да минимизират последствията от рискови ситуации

Програма

ТВОИТЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Професионална реализация след курса

Работа в търговски организации

Работа в производствени организации

Работа в публични администрации

Работа в консултантски организации

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи. Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат

Цена на обучението

Цена Онлайн

90 лева лв.

Цена с ДДС

Избери план
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Управление на риска

:

Минало събитие